30. septembra 2006

Nové vydanie zberateľského diela Adolfa Petra Zátureckého

Antológia Slovenské príslovia, porekadlá, úslovia a hádanky bola edične pripravená z dvoch diel Adolfa Petra Zátureckého: zo Slovenských přísloví, pořekadiel a úsloví, ktoré vyšli po prvý raz v roku 1897 v Prahe a zo Slovenských hádaniek publikovaných o tri roky skôr pod pseudonymom Borovohájsky v Turčianskom Svätom Martine (dnešný Martin). Sa­motné Slovenské hádanky sa však – na rozdiel od zbierky prísloví, porekadiel a úsloví – už ďalšej edície nedočkali, takže vydavateľský počin Slovenského Tatranu toto dielko po vyše storočí opätovne sprístupňuje širšej čitateľskej verejnosti. Taktiež ale možno vní­mať aj zbierku prísloví, porekadiel a úsloví, ktorá sa síce ďalších vydaní doč­kala, avšak šlo o dobové reedície ideologicky zasahujúce text vypustením kapitol s nábo­ženským materiá­lom. Antológia sa preto opiera o pôvodné vydanie.

Počas reedičného postupu pristúpila pracovná komisia k viacerým úpravám. V prvom rade bolo potrebné vykonať ortografickú a štylistickú revitalizáciu, ale aj zvýšiť prehľad­nosť an­tológie; editorka časti Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia Mária Kosová za­siahla do členenia a názvov niektorých kapitol. Ich poradie je nasledovné: I. Človek, jeho vek, pohlavie, rodina a domovina, II. Ľudské telo, jeho potreby, choroba a smrť, III. Po­mery spoločenské, IV. Sociálne triedy, stavy, rod a zamestnanie, V. Majetok a výživa, VI. Strava, odev, čistota, cesta a tanec, VII. Ľudský rozum, VIII. Všeobecné pravidlá múdrosti a opatrnosti, IX. Po­vaha, mravy a duševné prejavy, X. Ľudská reč a slovo, XI. Všeobecný priebeh života a príhody v ňom, XII. Dobré a zlé mravy, pravda a viera, XIII. Pranostiky a úkazy prírody, XIV. Príslovia, porekadlá a úslovia o vlastných menách, XV. Poverové príslovia, XVI. Pri­rovnania a iné výroky, XVII. Rozličné pohovorky a úslovia, XVIII. Prí­slovia, porekadlá a úslovia neznámeho významu, XIX. Z detského sveta, XX. Hlasy zvierat a vecí a do dodatku sú zaradené kapitoly BohDobré a zlé mravy, pravda a viera. Spolu vyše trinásťtisíc malých foriem ľudovej slovesnosti, ktoré boli v tom čase vyvrcholením slovenského paremio­logic­kého výskumu. Ďalšie úpravy Kosová vysvetľuje a argumen­tuje v roz­siahlejšej edičnej po­známke.

Súčasťou antológie je aj Zátureckého Predhovor k prvému vydaniu Slovenských prí­sloví, po­rekadiel a úsloví a štúdia Andreja Melicherčíka, ktorá približuje Zátureckého pôsobenie v kontexte slovenskej a slovanskej paremiológie. Štúdia taktiež stručne osvet­ľuje existen­ciu malých foriem ľudovej sloves­nosti – najmä prísloví – z antropologického aspektu „od vývi­novo zaostalých spoločností, ktoré si uchovávali mnoho prežitkov z rodovo-kmeňo­vého zria­denia“ cez starovek a stredovek až po pohumanistickú Európu.


Slovenské príslovia, porekadlá, úslovia a hádanky sú vhodné nielen na využitie v oblasti vedy, kultúry a vzdelávania, publikácia má možnosť osloviť aj laickú verejnosť, minimálne ako bohatý zdroj dobového odkazu pospolitého ľudu, neraz poučného a zábavného, ale i rámcovitého a časom prehodnoteného.


[Záturecký, Adolf Peter: Slovenské príslovia, porekadlá, úslovia a hádanky. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo Slovenský Tatran, 2005. 816 s. ISBN 80-222-0527-3.]


Vyšlo v Lete.


Pôvodný zdroj | Jílek, Peter F. 'Rius: Nové vydanie zberateľského diela Adolfa Petra Zátureckého. In Let. ISSN 1336-6904, 2006, roč. 2, č. 18, s. 703-704.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára