13. júna 2012

Svet médií v kocke

Slovník teórie médií A – Ž „programovo nadväzuje“ na Slovník literárnej teórie z roku 2006. Rovnako aj v ňom Peter Valček prináša terminologické fundamentum, ktoré postačuje na orientáciu v disciplínach zaoberajúcimi sa jeho nosnou témou. 

Medialita ako citeľný prejav postmodernej civilizácie je predstavená nielen v aktuálnom stave, ale i v historickom kontexte odborného uvažovania. Termíny pochádzajúce z rôznych humanitných a sociálnych vied alebo jednoducho povedané kulturálnych štúdií poukazujú na širokosť danej problematiky: Slovník sa začína abdukciou, pojmom z logiky a uzatvára ho žurnalistika, konkrétna artikulácia mediálneho sveta. Priestor medzi nimi vypĺňa báza so zameraním najmä na antropológiu, filozofiu, informatiku, psychológiu, sociológiu a teóriu komunikácie.

Výhodou pri práci s touto príručkou je odkazovanie na ďalšiu študijnú literatúru, ktorá sa uvádza vedľa ikonky otvorenej knihy pod jednotlivými heslami. Tie však nie sú len sumou z daného zdroja, pretože okrem definičnej časti obsahujú komentár samotného autora. Doložená ukážka sa nachádza pri pojme médium:

M. je teda a) mentálnym prostredím sociálnych komunikácií (niekedy v tomto zmysle hovoríme metaforicky aj o mediálnom prostredí či mediálnom priestore), a to s intrasubjektívnym alebo intersubjektívnym akcentom (akumulácia, vylúčenie, inklúzia významov, preklad, produkcia, reprodukcia textu, schopnosť odpovedať – angl. responsability; p. komunikácia; komunikácia/tartuský model), na druhej strane aj b) ako označenie technických prostriedkov na realizáciu sociálnych komunikácií (tlač, elektronické médiá, ale aj kinematografia, divadlo, knižná kultúra a podobne).“

Z príkladu vidieť, že publikácia je skôr určená odbornej verejnosti, s určitosťou by nemala chýbať na poličkách študentov rôznych odborov zaoberajúcimi sa kultúrou, to isté platí pre praktické smery ako knižničné a informačné vedy, marketingová a masmediálna komunikácia či žurnalistika.

Aj keď slovník nie je vyčerpávajúci, predsa len dostatočne mapuje zvolenú sféru v istej metodologickej vyváženosti čerpajúc z anglosaského a nemeckého prostredia, na ktoré sa prirodzene napájajú domáce, teda české a slovenské výskumy.

xxx

Vyšlo v Knižnej revue.

Zdroj | Jílek, Peter F. ‘Rius: Svet médií v kocke. In: Knižná revue, roč. 22, č. 5, s.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára