21. januára 2011

Medzi históriou a hystériou. K oficiálnej literatúre slovenského štátu v kontexte Blut-und-Boden-Ideologie

1 Mýtus krvi a zeme. Ku konceptu Blut-und-Boden

Dnešné chápanie národa v etnickom zmysle nie je staršie ako tri storočia. Etnická identita - etnicita, národnosť bola výsledkom takzvaného národného obrodenia označujúceho pôsobenie nacionalistických hnutí v Európe devätnásteho storočia. Ich cieľ emancipovať etnický národ zahŕňal reformáciu alebo dokonca úplnú likvidáciu dobových politických systémov založených na absolutistickom a feudalistickom konzervativizme.

Nacionalizmus sa zrodil v druhej polovici osemnásteho storočia vo Francúzsku. Kým tu sa formoval najmä pod vplyvom osvietenstva ako platforma pre občiansku spoločnosť, v habsburskej monarchii sa jeho charakter na základe inej spoločenskej situácie premietol do obhajoby etnického princípu a národného štátu, porovnaj napríklad talianske risorgimento alebo v našom kultúrnom okruhu aj neúspešné slovenské autonomistické a separatistické snahy v Austrii, respektíve v Rakúsko-Uhorsku od Uhorska.

Johan Gottfried von Herder (1744 - 1803) bol jedným z prvých, ktorí vypracovali tézu o etnickom národe identifikovaným jazykom a kultúrou v zmysle tradície. Na základe nej sa začala upriamovať pozornosť na folklór, v ktorom preromantickí a romantickí nacionalisti videli ústny odraz histórie svojho národa - jeho korene a starobylú kontinuitu.

Preferencia folklórneho umenia sa začína výraznejšie presadzovať už v postupnom odmietnutí klasicistickej poetiky anglickou literatúrou, o čom svedčí dobovo populárna zbierka naratívnych piesní Reliques of Ancient English Poetry (1765) zozbieraná Thomasom Percym (1729 - 1811). Záujem o folklór v podobe módnej vlny čoskoro zasiahol aj kontinentálnu Európu.>>>

Celú štúdiu si môžete prečítať v zborníku Bohemica Olomucensia 2/2010.

Odkaz | Jílek, Peter F. 'Rius: Medzi históriou a hystériou : K oficiálnej literatúre slovenského štátu v Kontexte Blut-und-Boden-Ideologie. In: Bohemica Olomucensia, roč. 2, 2010, č. 2, s. 285 - 293

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára