31. januára 2012

Žonglér so slovami. K zbierke básní Jána Ondruša Ovca vo vlčej koži


Toto je Ondrušov básnický triumf,
to, že je schopný povedať niečo,
čo jazyk sám nie je schopný vysloviť.
Stig Sæterbakken 

Lineárne zjednodušené uchopenie poetiky Jána Ondruša nás vedie od po­čiatoč­ných „seba-referenčných nábehov konca šesťdesiatych (...) a začiatku sedemdesiatych rokov (...) k jazykovému humoru a groteskám“ (Matejov, 2005, s. 86). Autorova poetologická koncep­cia je však, samozrejme, oveľa komplikovanej­šia. V prvom rade na ňu nemôžeme hľadieť lineárne, aj keď práve táto line­árnosť, paradoxne, vystihuje intuitívny aspekt koncepčného smerovania textov a pohybov v ich priestore, ktorých realita je naopak viacrozmerná, viacvektorová.

Už ako člen trnavskej skupiny si popri spoločnom esteticko-ideovom programe vypracoval svojskú schopnosť preniknúť pod povrch lyrického subjektu a zachytiť jeho vnútorné tragi-skeptické rozpoloženie vyplývajúce z interakcie subjektu s vlastným introvertným univerzom a prostredím mimo neho. Tým si Ondrušov rukopis aj po divergencii a následnom zániku skupiny kon­kretistov zachováva poetologicky stabilné miesto.

Avšak Ondrušovo špecifikum v širšom kontexte prerastá rámce domov­ského básnického hnutia a už vo svojich počiatkoch zasahuje do podstat­ných literárno­historických súvislostí druhej polo­vice päťdesiatych rokov. I jemu sa v čase politického odmäku a po prelomení socialisticko­realistického sche­matizmu – v poézii debutovou zbierkou básní Milana Rúfusa Až do­zrieme...

Vyšlo v Romboide. Celú štúdiu si môžete prečítať tu.

Zdroj | Jílek, Peter F. 'Rius: Žonglér so slovami : K zbierke básní Jána Ondruša Žonglér so slovami. In Romboid, roč. 47, 2012, č. 1, s. 34-39

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára