7. marca 2012

Made in Japan

Letný hrob je výberom z básnickej tvorby Sačiko Jošihary, ktorej meno sa v Japonsku výrazne spája s feminizmom a ženským písaním. O to viac potom zaujme jej reflexia feminity, keďže sama pochádza z kultúrneho priestoru, kde hlboká tradícia determinuje gender ako spoločenskú funkciu v duchu príslovia dobrá manželka – múdra matka. Tieto starosvetské roly sa v ďalekovýchodných krajinách stále intenzívne pestujú, pretože ich korene sú až príliš previazané s monolitnou identitou filozoficko-náboženskej a národnoštátnej tradície.

U Jošihary je táto previazanosť taktiež citeľná, preto ani jej poézia nepatrí medzi spurné prvoplánové gestá, ktorými by sa vzdávala dedičstva svojich predkov. Ženstvo sprostredkúva cez bytostnú skúsenosť, i fyziologickú: „Pretrpím všetko aby som porodila / tvoju bolesť“. Pocitu materstva vzdáva hold napríklad v básni Pre Ju-A venovanej narodeniu dieťaťa, no v básni Spať tvrdí: „Bolo by dobre keby ste ma už desaťročné nepotrebovali“. Prechod od sentimentu k existenciálnej clivote nie je opätovne radikálny, ale má formu subtílnej výpovede: „Mala som rada život tak do tridsiatky / Teraz sa nudím“.

Osobná lyrika nezostáva len v polohe rekognoskácie subjektu, Jošihara otvára aj globálne témy: takou je nezabudnuteľná kapitola v japonskej histórii, ktorá ukončila druhú svetovú vojnu. Báseň Nálet kladie otázku: „Keď zomierali ľudia / bolo to dobre že obloha bola taká krásna?“ Autorka ďalej pracuje s chromatickými metaforami a fragilným symbolom skla. Vytvára tak pocit kaleidoskopického lámania farieb.

Myslela som si že človek ktorý je nespokojný / sám so sebou nemôže / protestovať proti atómovej bombe“. S motívmi samoty a smrti pracuje Jošihara pomerne často. Lenže jej antagonistické „chcem žiť a nevedieť“ je iba tichým výkrikom. Hľadá teda potenciálnu odpoveď, ktorou by u(s)pokojila napätie medzi uvedomením a telesnosťou. Prekladateľky Mila Haugová a Fumiko Kawahara správne uzatvorili výber básňou Láska. V nej sa načrtáva dosiahnutie harmónie prostredníctvom panteisticky poňatej existencie. Byť súčasťou prírody, všehomíra: „Objímam všetkých“.

[Yošihara, Sačiko: Letný hrob. 1. vyd. Prel. Mila Haugová a Fumiko Kawahara. Uloža : Knižná dielňa, 2011. 48 s. Z jap. orig. ISBN 978-80-970776-2-4.]

Vyšlo v Knižnej revue.

Pôvodný zdroj | Jílek, Peter F. 'Rius: Made in Japan. In Knižná revue. ISSN 1210-1982, 2012, roč. 22, č. 5, s. 10.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára